Baliace plyny sú plyny iné ako vzduch, ktoré sa zavádza pred, počas alebo po plnení potraviny do obalu. Používa sa argón, hélium alebo dusík. Propelanty alebo hnacie plyny potom pod tlakom vytláčajú potravinu z obalu napríklad u šľahačky v spreji. Potraviny, u ktorých bola trvanlivosť predĺžená použitím baliacich plynov, sa na obale označia slovami "Balené v ochrannej atmosfére".

Baliace plyny sa používajú na balenie citlivých materiálov, ako sú potraviny, do prostredia s modifikovanou atmosférou. Použitý plyn je obvykle inertný alebo má povahu, ktorá chráni celistvosť baleného tovaru a inhibuje (spomaľuje) nežiadúce chemické reakcie, ako je kazenie potravín alebo oxidácia. Niektoré môžu tiež slúžiť ako hnací plyn pre aerosólové spreje ako už spomínaná šľahačka v spreji.

Na balenie potravín schvaľujú použitie rôznych plynov regulačné organizácie.

Plyny delíme do nasledujúcich kategórií:

Inertné plyny

Tieto typy plynov nespôsobujú chemickú zmenu látky, ktorú chránia.

 • argón (E938) - používaný pre konzervované výrobky
 • hélium (E939) - používané v konzervovaných výrobkoch
 • dusík (E941) - hnací plyn
 • oxid uhličitý (E290) - pohonná látka

Pohonné plyny

Špecifické druhy obalových plynov sú aerosólové hnacie plyny. Tieto procesy pomáhajú pri vypudzovaní produktu z jeho obalu.

 • chlórfluórované uhľovodíky známe ako CFC (E940 a E945) - používajú sa zriedka kvôli poškodeniu ozónovej vrstvy:
  • dichlórdifluórmetán (E940)
  • chlórpentafluóretán (E945)
 • oxid dusný (E942) - používaný pre aerosólové šľahačky v spreji
 • oktafluórcyklobután (E946)

Reaktívne plyny

Musia sa používať opatrne, pretože pri vystavení určitým chemikáliám môžu mať nepriaznivé účinky. Spôsobujú oxidáciu alebo kontamináciu určitých druhov materiálov.

 • kyslík (E948) - používaný napr. na balenie zeleniny
 • vodík (E949)

Prchavé plyny

Uhľovodíkové plyny schválené na použitie s potravinami sa musia používať s mimoriadnou opatrnosťou, pretože sú vysoko horľavé, keď sú v kombinácii s kyslíkom horia veľmi rýchlo a môžu spôsobiť výbuch v stiesnených priestoroch. Pri preprave týchto plynov sa musia prijať osobitné bezpečnostné opatrenia.

 • bután (E943a)
 • izobután (E943b)
 • propán (E944)


ceff.info/cz, en.wikipedia.org

Zoznam éčiek v kategórii baliace plyny