Pod pojmom "nosič alebo rozpúšťadlo" sa rozumie potravinárska prídavná látka, ktorá sa používa na rozpustenie, riedenie, extrakciu, dispergovanie, dodanie alebo iné fyzikálne modifikovanie zložky, potravinárskej prísady alebo iného jedla bez toho, aby sa prejavila akýmkoľvek iným účinkom.

Za nosiče a rozpúšťadlá sa nepovažujú látky všeobecne považujúce za potraviny a látky, ktoré majú primárne funkciu kyseliny alebo regulátora kyslosti, a ktoré sa používajú v nevyhnutnom množstve.

laws-lois.justice.gc.ca, ceff.info/cz

Zoznam éčiek v kategórii nosiče