E388 - Kyselina thiodipropiónová

Kategória

antioxidanty sekvestranty

Skóre škodlivosti

2

Nepovolené v EU

Charakteristika

Kyselina thiodipropionová je voľne rozpustná v teplej vode, alkohole a acetóne.

Použitie

Kyselina thiodipropiónová je antioxidant, ktorý sa používa do obalov, odkiaľ sa môže dostať aj do potraviny. Je však možné túto látku pridávať priamo do potraviny. Má vlastnosť viazať železnaté a meďnaté ióny, čím zabraňuje ich reakciám s inými látkami, ktoré by inak spôsobili stratu farby, textúry alebo žltnutie.

Výroba

Jedná sa o syntetickú zlúčeninu.

Nežiaduce účinky

Nie sú preukázané nežiaduce účinky, je považovaná za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je povolené používať kyselinu thiodipropiónovú ako prídavnú látku do potravín. V USA je používanie povolené (GRAS látka).