Charakteristika

Izobután je vznetlivý plyn. Je to prídavná látka, ktorá má využitie ako pohonný plyn sprejov, ako chladivo alebo ako aerosól v kozmetike. Pri práci s butánom existuje riziko vzniku ohňa alebo explózie.

Použitie

Bután i izobután sú plyny k možnému použitiu ako hnacie plyny v spreji. Ďalšie využitie je pre ošetrenie plechov a panvíc pred pečením a zabránenie tak prichycovaniu pečených potravín. Používa sa aj ako aerosól v kozmetike.

Výroba

Látka je derivátom petroleja.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe nežiaduce účinky. Vo veľkých dávkach môže mať látka omamné účinky (ospalosť až stratu vedomia) a môže spôsobiť zadusenie. V malých koncentráciách sú pre človeka údajne neškodné. Organizáciou NIOSH v USA bola látka označená ako zvierací karcinogén. Má však status GRAS (Generally Recognized as safe), tzn. že je látka považovaná za bezpečnú.

Doplňujúce informácie

V SR aj v EÚ je používanie týchto plynov ako prídavných látok k potravinám, v obmedzenom rozsahu, povolené. V USA je ich používanie povolené.